Welsh

Y Gymdeithas Feteorolegol Frenhinol

Mae’r Gymdeithas Feteorolegol Frenhinol ar gyfer pawb sydd â diddordeb yn y tywydd yn y Deyrnas Unedig. Mae’n gymdeithas broffesiynol, ar gyfer y rhai sy’n ymwneud â’r tywydd yn eu gwaith bob dydd, ac hefyd yn croesawu’r rhai sy’n ymddiddori yn y tywydd a’r hinsawdd ar lefel amatur. Nod y Gymdeithas yw hybu meteoroleg fel gwyddoniaeth, gan gynnwys esbonio i’r cyhoedd rai o bynciau llosg yr oes, e.e. cynhesu byd-eang.

Mae pencadlys y Gymdeithas yn Reading, ardal sy’n un o ganolfannau meteoroleg yn y D.U. Yno mae ganddom staff parhaol sy’n gweinyddu’r Gymdeithas a goruchwylio’i gweithgareddau. Byddwn yn cynnal cyfarfodydd cenedlaethol ar bynciau’n ymwneud â’r tywydd a’r hinsawdd, bob mis o Hydref tan Fehefin. Bob dwy flynedd rydym yn cynnal cynhadledd genedlaethol i gyflwyno’r diweddaraf yn y maes ymchwil, a chynhelir cynhadledd flynyddol ar gyfer myfyrwyr ymchwil.

Wedi’w hanelu’n fwy at aelodau lleyg y Gymdeithas, mae ein canghennau lleol yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd, a threfnwn hefyd ymweliadau â naws meteorolegol iddynt – e.e. i’r Ganolfan Technoleg Amgen ger Machynlleth yn 2007. Mae ganddom ganghennau ar draws Prydain ond yn anffodus aeth yr un Gymreig i’r gwellt rai blynyddoedd yn ôl – os hoffech helpu i’w hail-sefydlu byddem yn falch o glywed gennych.

Un o brif weithgareddau’r Gymdeithas yw cyhoeddi cylchgronnau ymchwil, mewn perthynas â chwmni John Wiley. Mae’r Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society yn un o brif gyfnodolion ymchwil y byd mewn meteoroleg, ac yn un o bedwar cyfnodolyn cyffelyb a gyhoeddir ganddom. Cyhoeddwn hefyd gylchgrawn misol Weather sy’n fwy cyffredinol ei naws ac yn cael ei ddosbarthu am ddim i bob aelod. Yn ogystal â llyfrau a phamffledi achlysurol, byddwn hefyd yn cyhoeddi calendr blynyddol gyda lluniau ysblennydd o’r tywydd.

Fel rhan o’n gwaith addysgol yr ydym yn achredu’r cymhwyster proffesiynol CMet ac yn dyfarnu NVQ ac SVQ i’r rhai sy’n arsylwi a phroffwydo’r tywydd. Mae ganddom hefyd raglen brysur o gynhyrchu deunudd ar gyfer ysgolion, a byddwn yn cynnal yr arbrawf ar-lein Metlink sydd â chyfranwyr ar draws y byd.

Am fwy o wybodaeth, chwiliwch y wefan neu cysylltwch â ni â ffôn neu ebost. Os am ymuno â’r Gymdeithas, dilynwch y ddolen membership o’r dudalen flaen.

Diolch am ymweld â gwefan y Gymdeithas Feteorolegol Frenhinol.

Tipyn o hanes y Gymdeithas
Sefydlwyd y British Meteorological Society ym 1850, yn llyfrgell Tŷ Hartwell ger Aylesbury yn Swydd Buckingham. Yn ôl arfer y cyfnod rhoddai gyfle i wŷr bonheddig gwrdd i drafod pynciau o sylwedd, a thyfodd yn gyflym. Rhoddwyd siartr brenhinol iddi ym 1866 gan y Frenhines Fictoria, ac yn 1883 cafodd y fraint o alw’i hunan yn Gymdeithas Frehinol. Sefydlwyd Cymdeithas Feteorolegol yr Alban ym 1855, ac ymunodd honno a’r Gymdeithas Feteorolegol Frenhinol ym 1921.